Contoh Format Surat Kuasa


SURAT KUASA

 

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan ini :

Nama                 :

NPM                   :

Program Studi     :

Alamat               :

Memberikan kuasa kepada :

Nama                 :

NPM                   :

Program Studi     :

Alamat               :

Untuk melakukan bimbingan KRS dan Key In, dengan mata kuliah :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Apabila terjadi kesalahan dalam memilih mata kuliah, maka kesalahan tersebut akan ditanggung oleh mahasiswa yang memberi kuasa dan tidak dapat diganti/dibatalkan.

 

Yogyakarta,        Februari 2012

 

Yang memberi kuasa,                                                                                                                                                   Yang diberi kuasa,

 

Materai 6000

 

 

____________________                                                                                                                                        __________________

 

Lampiran :

  1. 1.      Slip Pembayayran SPP Tetap
  2. 2.      Fotokopi KTM